Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogłasza się, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 odbędą się obrady V Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.
Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad V Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Prokuratora Rejonowego w Zambrowie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2018.
 8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
 9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012 - 2020 za rok 2018.
 11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zambrowskim na lata 2018 - 2020 za rok 2018.
 12. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie za rok 2018.
 13. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie za rok 2018.
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie zambrowskim za rok 2018.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2019 rok;
  2. określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Zambrowskiemu w roku 2019;
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zambrowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020;
  4. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Zambrowskiego;
  5. pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi krajowej nr 8 przebiegającego przez miejscowość Mężenin;
  6. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  7. występowania mieszkańców powiatu zambrowskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą;
  8. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu zambrowskiego;
  9. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Zambrowie Aleja Wojska Polskiego 31, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie;
  10. zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego;
  11. zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Komisji Oświaty;
  12. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
  13. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.
 16. Informacja na temat skarg i wniosków złożonych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie w 2018 r.
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.