Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Samorząd Uczniowski ZSO w Zambrowie działa na podstawie art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
  2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.
  3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem ZSO w Zambrowie, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
  4. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów.
  5. Zasady wybierania organów SU określa regulamin wyborów, stanowiący załącznik Regulaminu SU.

II ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Organami samorządu Uczniowskiego są:
1. Samorząd Klasowy w składzie:
a) Przewodniczący klasy,
b) Zastępca Przewodniczącego,
c) Skarbnik.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą przewodniczący klas.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
a) Przewodniczący Rady SU, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,
b) Zastępca Przewodniczącego Rady SU,
c) Skarbnik,
d) Sekretarz,
e) Przewodniczący Sekcji, które są proponowane przez Radę SU.

III KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorządu Klasowego:
  a) reprezentuje klasę na zewnątrz,
  b) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),
  c) wraz z wychowawca rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
  d) organizuje pomoc koleżeńska przy udziale wychowawcy (w miarę potrzeb).
  2. Rady Samorządu Uczniowskiego:
  a) uchwala Regulamin SU,
  b) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie,
  c) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
  d) uchwala plan pracy SU na dany rok szkolny.
  3. Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
  a) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
  b) czuwa nad terminowa realizacja planu pracy,
  c) przygotowuje (lub pomaga w przygotowaniu) i przeprowadza imprezy i uroczystości szkolne,
  d) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
  e) występuje z wnioskami do Dyrektora ZSO w Zambrowie, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.

IV KADENCJA WŁADZ

 1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok.
  2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie ZSO w Zambrowie. W chwili odejścia ze szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
  3. Wybory Zarządu SU odbywają się we wrześniu każdego roku.
  4. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez Radę SU zgodnie z Regulaminem.

V KOMISJE I SEKCJE

 1. Do realizacji swych zadań Rada SU powołuje sekcje.
  2. Przewodniczący sekcji Rady Samorządu są wybierani spośród członków Rady w głosowaniu jawnym. Tworzą oni 3 – 4 osobowe sekcje w oparciu o kontakty uczniowskie.
  3. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.
  4. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny).
  5. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:
  a) nazwę sekcji,
  b) okres jej istnienia,
  c) skład osobowy.
  Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

VI OPIEKUN SAMORZĄDU

 1. Opiekuna SU wybiera Dyrektor ZSO w Zambrowie lub Zarząd SU, biorąc pod uwagę opinie Rady SU.
  2. Rolą Opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w realizowaniu jego zadań.

VII ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN DO REGULAMINU

 1. Regulamin SU uchwalany jest przez Radę SU w głosowaniu jawnym.
  2. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego SU.
  3. Decyzje o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady SU po dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w klasach.

VIII DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
  2. Zeszyt protokołów.
  3. Roczny plan pracy SU.
  4. Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zebrania Rady SU zwołuje Przewodniczący Rady lub Opiekun SU.
  2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
  3. Sposób udostępnienia Regulaminu ustala Rada SU w porozumieniu z Opiekunem SU.