WDŻ

Wychowanie do życia w rodzinie

Tematyka spotkań obejmuje zagadnienia psychologiczne, socjologiczne, moralne i etyczne oraz biologiczne i medyczne.

Cele zajęć:

 1. Zwrócenie uwagi na fakt, że seksualność nie jest wartością autonomiczną i wiąże się z całą strukturą osobowości, z systemem wartości, z normami moralnymi i religijnymi, obrazem własnego Ja, relacjami interpersonalnymi, rolami małżeńskimi, rodzicielskimi i społecznymi.
 2. Dostarczenie informacji o genetycznych, somatycznych i psychicznych oraz społecznych uwarunkowaniach płci.
 3. Ugruntowanie wiadomości o anatomii i fizjologii narządów płciowych kobiety i mężczyzny.
 4. Wyjaśnienie zmian jakie zachodzą w organizmie i psychice nastolatków w okresie dojrzewania.
 5. Dostarczenie informacji o warunkach zapłodnienia, przebiegu ciąży i porodu, metodach antykoncepcyjnych, aborcji.
 6. Przygotowanie do świadomego tworzenia więzi w małżeństwie i rodzinie, do świadomego i dojrzałego rodzicielstwa.
 7. Uświadomienie znaczenia i konsekwencji decyzji o rozpoczęciu współżycia seksualnego.
 8. Rozwijanie postaw wyrażania seksualności zgodnie z zasadami respektowania własnej godności i szacunkiem dla drugiego człowieka.
 9. Dostarczenie wiadomości o higienie życia płciowego.

Realizowane treści programowe:

 1. Jestem kobietą… Jestem mężczyzną… – podstawowe różnice genetyczne i fizyczne.
 2. Anatomia i fizjologia męskich i żeńskich narządów płciowych.
 3. Dojrzewanie.
 4. Zapłodnienie, ciąża i poród.
 5. Antykoncepcja.
 6. Aborcja. Aspekty medyczne, moralne i prawne.
 7. Zachowania seksualne człowieka.
 8. Inicjacja seksualna.
 9. Miłość.
 10. Rodzina – rodzina jako grupa
 11. Choroby przenoszone drogą płciową: etiologia, objawy następstwa.
 12. Uzależnienia.