Twoje możliwości w UE


ZADANIA PROGDAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCYCH EDUKACJI:

Programy Unii Europejskiej dotyczące edukacji mają za zadanie ułatwić:

· naukę języków obcych i upowszechnianie języków krajów Wspólnoty,
· edukację w zakresie spraw europejskich,
· kształcenie zawodowe,
· kształcenie ustawiczne,
· wprowadzanie nowych technologii do procesu edukacji,
· mobilność uczniów, nauczycieli i studentów,
· współpracę między wyższymi uczelniami,
· integrację w obszarach edukacji i kultury.

  

 Image

CZY WIESZ, ŻE …

Unia Europejska nigdy nie dążyła do ujednolicenia systemu kształcenia w państwach członkowskich, respektując w tej dziedzinie narodowe tradycje i metody.
Polityka edukacyjna UE nie przyjmuje formy ścisłych regulacji prawnych, wymagających podjęcia określonych działań przez państwa członkowskie.
Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży, poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i Świata.

MATURZYSTO!!!

Jeśli, kiedykolwiek myślałeś o tym by zostać pracownikiem polskich służb dyplomatycznych, instytucji unijnych lub należeć do cywilnej kadry instytucji i służb związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym, musisz:
– biegle posługiwać się dwoma językami obcymi,
– mieć wiedzę o kierunkach rozwoju gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturowego współczesnego państwa,
– mieć zdolność symulacyjnego analizowania sytuacji gospodarczych, politycznych oraz budowania planów działania,
– samodzielnie analizować zjawiska i procesy występujące w życiu gospodarczym,
– posiadać zdolność rozwiązywania sytuacji problemowych i konfliktów,
– mieć umiejętność prowadzenia i kierowania grupami ludzi, realizując zbiorowe działania,
– umiejętność komunikacji interdyscyplinarnej,
– posiadać umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach obciążeń emocjonalnych.

UNIA EUROPEJSKA NIE INGERUJE W SYSTEMY EDUKACYJNE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH.

KAŻDE PAŃSTWO SAMO USTALA, JAK SĄ KSZTAŁCENI JEGO OBYWATELE, DLATEGO UNIA EUROPEJSKA NIE TWORZY JEDNOLITEGO SYSTEMU EDUKACJI.