Rekrutacja

REGULAMIN
REKRUTACJI  KANDYDATÓW  DO  KLASY  PIERWSZEJ
I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Stanisława Konarskiego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna    
Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. 2017 poz.2198 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły
I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum..

Zarządzenie Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

§ 1

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego
  w Zambrowie mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 
 2. W roku szkolnym 2018/2019 kandydaci do klasy pierwszej mają możliwość wyboru

1)   kształcenia w następujących klasach z podanymi obok przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

a) prawniczo-dziennikarska – język polski, historia, język angielski;
b) politechniczna –matematyka, fizyka, informatyka (język angielski dla zainteresowanych);
c) architektoniczna – geografia, matematyka, język angielski;
d) medyczno-kosmetyczna – biologia, chemia, język angielski;
e) turystyczno-językowa – geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;
f) sportowa – biologia, geografia, język angielski
g) biznesowo-lingwistyczna – dwa języki obce (w tym j. angielski biznesowy) oraz geografia lub matematyka;

2)   dwóch języków obcych, wiodącego i uzupełniającego, spośród następujących:

a) język angielski,
b) język francuski,
c) język hiszpański,
d) język niemiecki,
e) język rosyjski,

z uwzględnieniem zapisu ust. 3.

 1. 1) Możliwe jest utworzenie innej, niż wymienione w ust.2. pkt.1), klasy z trzema przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym, w zależności od wyborów dokonywanych przez kandydatów spośród następujących: a) język polski,
  b) język obcy,
  c) historia,
  d) wiedza o społeczeństwie,
  e) matematyka,
  f) fizyka,
  g) geografia,
  h) biologia,
  i) chemia,
  j) informatyka.

2)      Wybór przez kandydata kształcenia w zakresie rozszerzonym z języka angielskiego jest równoznaczny z wyborem tego języka jako wiodącego.

 1. Ustala się następujący kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

1)      składanie dokumentów

a) klasa sportowa …………………………………  od 7.05. do 18.05.2018r. do godz. 1500,
b) pozostałe klasy ……………………………….. od 7.05. do 22.06.2018r. do godz. 1500,

2)      próby sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej ………  21 – 29.05.2018r. do godz. 1500

(dokładny termin prób zostanie ogłoszony po zakończeniu składania podań)

3)      ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej ………  30.05.2018r. do godz. 1200,

4)      składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 25.06.2018r. do godz. 1500,

5)      ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły ……….  11.07.2018r. o godz. 1000,

6)      potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli podjęcia nauki w I LO im. Stanisława Konarskiego poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile wcześniej nie zostały one złożone  do 12.07.2018r. do godz. 1500,

7)      ogłoszenie list: kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych do I LO im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie …………..  13.07.2018r. o godz.1000,

§ 2

 1. Kandydaci do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie zobowiązani są złożyć w kancelarii Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, w terminach określonych w §1 ust.4. pkt.1) – pkt.4) następujące dokumenty:

1)      podanie o przyjęcie do klasy pierwszej – kwestionariusz podania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

2)      świadectwo ukończenia gimnazjum,

3)      zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

4)      cztery zdjęcia legitymacyjne, podpisane na odwrocie.

 1. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego w związku ze stanem zdrowia, powinni dołączyć do dokumentów opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 3

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym, wszystkie osiągnięcia kandydatów wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz oceny z przedmiotów przeliczane są na punkty.
 2. Punkty przyznawane są według następujących zasad:

1)      za wyniki egzaminu gimnazjalnego – suma wyników procentowych uzyskanych w częściach humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym, pomnożona przez współczynnik 0,2;

2)      za oceny z:

   a) języka polskiego, matematyki oraz
  
b) z wychowania fizycznego i 1 z pozostałych przedmiotów wymienionych w ppkt. c)
(tylko dla kandydatów do klasy sportowej)
  
c) z 2 zajęć edukacyjnych wybranych przez kandydata spośród następujących
(dla kandydatów do pozostałych klas):

historia,
–  geografia,
–  biologia,
–  język obcy,
–  fizyka,
chemia,
–  wiedza o społeczeństwie
–  jeden z przedmiotów: wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa.

przyznawanych następująco:

– ocena celująca ………………………..  18pkt.,
– ocena bardzo dobra ………………..  17 pkt.,
– ocena dobra …………………………..  14 pkt.,
– ocena dostateczna …………………..    8 pkt.,
– ocena dopuszczająca ……………….    2 pkt.,

3)      za inne osiągnięcia ucznia potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum
przyznawanych następująco:

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem …………………………………………..  7 pkt.;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego ……………………………………..  10 pkt.,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ………..   7 pkt.,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ………..   5 pkt.;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego ……….  10 pkt.,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ……….  7 pkt.,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ……….  5 pkt.,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego ……….  7 pkt.,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ……….  5 pkt.,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ……….  3 pkt..

d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt.3)
b) – c) artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym ……………………………………………………………………   4 pkt.,
krajowym …………………………………………………………………………………   3 pkt.,
wojewódzkim …………………………………………………………………………..   2 pkt.,
powiatowym …………………………………………………………………………….   1 pkt..

e) za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego ……….  3 pkt.

W stosunku do kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 nie stosuje się zapisu §3 ust.2. pkt.1).

W przypadku osób, o których mowa w ust. 3., stopnie z przedmiotów objętych zakresem poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty zgodnie z zapisami § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

§ 4

 1. W trakcie postępowania rekrutacyjnego sporządza się listę kwalifikacyjną, zawierającą podstawowe dane kandydatów (nazwisko i imię, data i miejsce urodzenia, ukończona szkoła) oraz punkty przyznane poszczególnym kandydatom zgodnie z zapisami §3 niniejszego regulaminu.
 2. O miejscu kandydata na liście kwalifikacyjnej decyduje liczba punktów przyznanych kandydatowi.

§ 5

Absolwenci gimnazjum, legitymujący się dyplomem laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub dyplomem laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego
w Zambrowie, w pierwszej kolejności.

§ 6

 1. Do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego przyjmowani są i umieszczani na Liście przyjętych do szkoły, kandydaci:

 1)      spełniający warunki, o których mowa w § 5 oraz

 2)      pozostali, zgodnie z ustaloną kolejnością na liście kwalifikacyjnej, o której mowa w §4 ust.1., w liczbie równej limitowi miejsc w szkole.

 1. Kandydaci, którzy nie spełniają warunków opisanych w ust.1 umieszczani są na Liście nie przyjętych do szkoły.

§ 7

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego szkoła posiada jeszcze wolne miejsca do klasy pierwszej, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające oparte na powyższych zasadach, w terminach ustalonych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

pobierz podanie

pobierz regulamin przyjęć

 

Warunki udziału w testach sprawności do klasy sportowej:

– zaświadczenie od dyrektora szkoły o grupie dyspanseryjnej z wychowania fizycznego,
– pisemna zgoda rodziców,
– posiadanie ważnego dokumentu tożsamości,
– posiadanie stroju i obuwia sportowego.

 

Testy sprawności ogólnej dla chłopców i dziewcząt:

 1. Szybkość – bieg na 50 m. ze startu wysokiego
 2. Wytrzymałość – bieg na 600 m.
 3. Moc – skok w dal z miejsca

Siatkówka dla dziewcząt:

Próby odbić wykonywanych w kwadracie 3×3, 1 m. nad sobą:

A. Odbicia sposobem górnym:
– 40 odbić nad sobą
B. Odbicia sposobem dolnym:
– 30 odbić nad sobą
C. Odbicia sposobem górnym i dolnym na zmianę:
– 30 odbić nad sobą.

Ocenie będzie podlegać:
– technika odbić,
– ilość wykonanych odbić.
Za błąd uważane będzie:
– przerwanie ćwiczenia,
– opuszczenie wyznaczonego pola na odległość większą niż 1 m.

 

Koszykówka dla chłopców:

A.
Slalom z elementami techniki na czas:

– technika kozłowania w biegu,
– technika rzutu z biegu z lewej i prawej strony kosza,
– zmiana ręki kozłującej i kierunku biegu,

– technika podań i chwytów.

B. Rzuty osobiste
C. Gra 2×2.

Próba polega na:
A. Wykonaniu poszczególnych elementów:

 – Podaniu piłki o tablicę,
– szybkim chwycie z zatrzymaniem na 1-2 tempa (włączenie stopera),
– obrót i podanie do współćwiczącego (T),
– bieg,
– otrzymaniu podania od (T).
– kozłowanie prawą ręką,
– bieg między pachołkami ze zmianą ręki kozłującej zakończony rzutem z biegu (rzut niecelny, dobitka do skutku z miejsca zbiórki),
– zbiórka piłki,
– kozłowanie w lewą stronę lewą ręką,
– kozłowanie między pachołkami ze zmianą ręki kozłującej,
– podanie do współćwiczącego (T),
– bieg i podanie od (T),
– rzut z biegu lewą ręką.
B. Wykonaniu 10-ciu rzutów osobistych. Ocena techniki i skuteczności.
C.
Ocenie będzie podlegać:
– umiejętność poruszania się po boisku z piłką i bez,
– współdziałanie w dwójkach,
– pick and roll,
– ocena zachowania na boisku.