Data Wydarzenie
3.08.1945 r. Uchwa-ła Rady Miejskiej w Zambrowie o utworzeniu 4-letniego Koedukacyjnego Gimnazjum Ogólnokształcącego
8.08.1945 r. Powstanie Komitetu Organizacyjnego Koedukacyjnego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Zambrowie.

Na siedzibę szkoły przeznaczono budynek pokoszarowy
przy ul. Czyżewskiej (obecnie jest to budynek przy Alei Wojska Polskiego 25, zajmowany przez filię Miejskiego Ośrodka Kultury)

11.09.1945 r. Początek roku szkolnego w Koedukacyjnym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Zambrowie
16.07.1946 r. Nadanie Prywatnemu Koedukacyjnemu Gimnazjum Ogólnokształcącemu w Zambrowie uprawnień szkoły państwowej
1948 r. Szkoła otrzymuje prawa państwowej szkoły średniej i nazwę: Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie, elektryfikacja budynku szkoły i internatu
VI 1948 r. Pierwsi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie zdają egzamin dojrzałości
1949 r. Szkoła otrzymuje nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Zambrowie
1955 – 1957 Budowa nowej siedziby szkoły
1.09.1957 Przeniesienie szkoły do nowego budynku przy ul. Ciecierskiej (obecnie ul. M. Konopnickiej 16)
1957 – 1960 Budowa internatu (obok budynku szkoły)
1960 r. Oddanie do użytku budynku internatu (w tamtym czasie internat był w strukturze administra­cyjnej szkoły). Obecnie znajduje się w nim Bursa Szkolna Nr l
1960 – 1962 Zagospodarowanie terenu wokół szkoły (budowa boiska do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycz­nej, skoczni, rzutni, boisk do koszykówki i siatkówki)
29.05.1965 r. Nadanie szkole imienia Manifestu Lipcowego PKWN (decyzję podjęły ówczesne władze polityczne i oświatowe)
30.04.1966 r. Uroczystość nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Zambrowie im. Manifestu Lipcowe­go PKWN oraz wręczenie przez Komitet Rodzicielski sztandaru szkoły (uroczystość odbyła się w kinie „Kosmos”)
25 – 26.10.1975 r. I Zjazd Absolwentów
1981 r. Oddzielenie internatu od Liceum Ogólnokształcącego i utworzenie Bursy Szkolnej
1.09.1984 r. Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie,
w skład którego weszły:

–    Liceum Ogólnokształcące,

–    Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących (funkcjonujące w budynku szkoły od 1954 r.)

1.09.1986 r. Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zambrowie, w którego skład weszły:

–    Liceum Ogólnokształcące

–    Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących

–    Policealne Studium Zawodowe (o specjalności: teletransmisja)

14.02.1990 r. Na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o usunięciu z nazwy szkoły „patrona” tj. Manifest Lipcowy PKWN.

Szkoła powraca do nazwy: Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie

1990 r. Likwidacja Policealnego Studium Zawodowego
1991 r. Rozwiązanie z dniem l. 09. 1992 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie i za­wieszenie działania Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących (z powodu braku nabo­ru w roku szkolnym 1991/92). Równocześnie utworzone zostaje: Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie
1995 r. Na wniosek Rady Pedagogicznej, po przeprowadzeniu referendum wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli wybrano na patrona szkoły Stanisława Konarskiego
7.10.1995 r. Uroczystość nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Zambrowie imienia Stanisława Konar­skiego i wręczenie nowego sztandaru szkoły
28 – 29.09.1996 r. II Zjazd Absolwentów (z okazji 50-lecia istnienia szkoły)
29.03.1996r. Uchwała Rady Powiatu w Zambrowie w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcą­cych w Zambrowie.

W jego skład wchodzą :

–    Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego
w Zambrowie,

–    Gimnazjum Gminne w Zambrowie.

1.09.1999 r. Powstanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie
2002 r. Kolejna zmiana nazwy szkoły w wyniku reformy wprowadzającej gimnazjum i 3-letnie li­ceum ogólnokształcące. W Zambrowie powstały licea ogólnokształcące w innych szkołach średnich a także tzw. licea profilowane. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie otrzymuje nazwę: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie
2004-2006 Remont i modernizacja budynku szkoły
2007-2009 Budowa pełnowymiarowej hali sportowej: to największa inwestycja od czasu powstania szkoły o wartości ponad 6 mln zł
13.05.2007 r. Wizyta Premiera RP Jarosława Kaczyńskiego w LO w Zambrowie i spotkanie z mieszkańcami miasta
13.10.2007 r. Wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w naszej szkole, wmurowanie aktu erekcyjnego (objęcie patronatu honorowego nad budową hali sportowej przez Prezydenta RP)
27.02.2009 r. Wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i uroczyste oddanie do użytku hali sportowej
2007-2009 Budowa boiska do piłki nożnej (ze sztuczną nawierzchnią), budowa bieżni lekkoatletycznej skoczni i rzutni (o wartości ok. l, 2 mln zł)
4.09.2009 r. Uroczystość oddania do użytku mini – stadionu sportowego wybudowanego przy szkole
2009 r. Wyposażenie siłowni w budynku hali sportowej w najnowocześniejszy sprzęt do ćwiczeń
9.11.2010 r. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej tragicznie zmarłemu w katastrofie smoleńskiej Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu